ثبت نام در پارس رابین


با انتخاب هر یک از شرکت ها و افزودن آن به سبد خرید، می توانید از کلیه امکانات نرم افزار در مدتی که انتخاب می کنید برای آن شرکت استفاده کنید. نمودار درختی تحلیل بنیادی، تحلیل حساسیت، مشاهده قیمت و حجم معاملات کالاها و نیز ارزیابی NAV شرکت های سرمایه گذاری از جمله این خدمات هستند.

شرکت ها
صنعت سیمان
15,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
15,000 تومان
15,000 تومان
10,000 تومان
پرداخت الکترونیک
20,000 تومان
10,000 تومان
10,000 تومان
10,000 تومان
دارو
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
صنعت فلزات اساسی
20,000 تومان
20,000 تومان
25,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
15,000 تومان
معدنی ها
25,000 تومان
25,000 تومان
15,000 تومان
15,000 تومان
20,000 تومان
15,000 تومان
عرضه برق، گاز، بخار
20,000 تومان
خودرو
20,000 تومان
20,000 تومان
15,000 تومان
شوینده ها
20,000 تومان
صنعت پالایشی
20,000 تومان
25,000 تومان
20,000 تومان
لاستیک
15,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
صنعت پتروشیمی
20,000 تومان
15,000 تومان
25,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
30,000 تومان
20,000 تومان
25,000 تومان
15,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
15,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
كاني غيرفلزي
20,000 تومان
فرآورده های نفتی
20,000 تومان
20,000 تومان
ارتباطات
20,000 تومان
بانک
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
بیمه
10,000 تومان
محصولات شیمیایی
20,000 تومان
شرکت های سرمایه گذاری
15,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
10,000 تومان
5,000 تومان
0 تومان
10,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان
5,000 تومان
10,000 تومان
10,000 تومان
15,000 تومان 
جمع : 0 تومان
تخفیف: 0 تومان

قابل پرداخت: 0 تومان